Aktuality

03/2021| Chcete bydlet v Poč?
Město Počátky bude prodávat pozemky pro stavbu rodinných domů v lokalitě Z2 – I.etapa, za poměrně příznivou cenu minimálně 850,- Kč/m2 vč. DPH.
Zájemci mohou předkládat své nabídky osobně výběrové komisi v zasedacím sále budovy č.p. 87, ulice Horní, Počátky, dne 14. 4. 2021 v době od 15,00 hod. do 15,30 hod.
Parcely budou zasíťované (kanalizace, pitná voda, elektrická energie, zemní plyn).
Více informací o pozemcích naleznete v dokumentu Územní studie a detaily prodeje pozemků najdete pod bodem č. 5 ze zápisu usnesení Zastupitelstva města Počátky ze dne 15. března 2021.

03/2021| Začátek stavby Penny – skrývka ornice
Investor na základě platného stavebního povolení započal stavbu prodejny.

09/2019| Ústup investora ze záměru výstavby nájemních jednotek
V diskuzi zasedání zastupitelstva města Počátky ze dne 24. 9. 2019 se od pana starosty dozvídáme, že investor na základě nutnosti posuzování záměru podle zákona o EIA ustupuje z původní podoby projektu. Projekt bude přepracován, zřejmě půjde o maloobchodní prodejnu, ale již bez nájemních jednotek. Touto změnou dojde ke snížení prodejní plochy záměru a tím i zařazení do tzv. podlimitních záměrů, které nepodléhají posuzování podle zákona o EIA.
Mohlo by se zdát, že, z našeho pohledu nesmyslné dublování služeb typu “květinka”, lékárna, drogerie, je zažehnáno. Nicméně ve hře je využití tzv. “salámové metody”, kdy investor záměr rozdělí na dva či více podlimitních záměrů a ty poté i tak postupně realizuje.

09/2019| 6. zasedání zastupitelstva (24. 9. 2019)
program – pdf
1) Parkourové hřiště
– p. Filip Kučera fa RVL13.com, parkourový park, splňuje normu, věk 6 a výše.
– litý tartan na betonovou desku
– minimální plocha 10×10 m
– Bezúdržbové, očistit bahno po zimě
– Záruka 7 železo, tartan 5 let
– Realizace 4-6 týdnů
– Protinávrh – 10×10 m, jen pokud vyjde dotace na min. 50 %, děti od 10 let
– Schváleno všemi 15 hlasy
2) Zpráva ze zasedání Kontrolního a Finančního výboru
– Zasedání finančního a kontrolního výboru
– Finanční – Hana Koronczi – převod peněz na na účty s lepším úrokem, terminované vklady
– V současné době jsou účty u Sberbank a Creditas
– Rekonstrukci Žižkovy financovat z loňské rezervy
– Navýšení cen nájmů pozemků od nového roku
– Kontrolní výbor – Aleš Povolný– investiční akce – Hejmanecká, Výsluní, řízení ČIŽP – kůrovec v lesích
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady
– SOMPO navyšuje poplatek za uložení, cena v Počátkách se neměnila téměř 7 let i přesto, že SOMPO už několikrát zdražovalo
– Z 540,- na 650,- od 1. 1. 2020
– Vzniká povinnost platit odpady i pro rekreační objekty?
– Do budoucna se bude třídit do popelnic přímo u domu, DSO SOMPO žádá o dotaci na nádoby
-Obec neplatí za odvoz tříděného odpadu
– Předjednáno s Žirovnicí, kde je kompostárna, že biodopad bude svážet do Žirovnice
– Všech 15
4) Změna územního plánu
– Přijato 15
5) Územní studie pro Z2
– Schváleno
6) Zajištění vodního zdroje pro Léskovec
– Varianty – z vodárny na užitkovou vodu u bývalé drůbežárny – 6 mil. – Nebo u Suchého kopce, nový vrt – 7 mil.
– Dotace – možná do budoucna
– 23 přípojek
– Vzato na vědomí – 15
11) Dohoda o narovnání
– V rámci restitucí, uznání restitučního práva na 6 pozemků u ČOV
– Na oplátku nabytí pozemků a kostel sv. Kateřiny včetně pozemků
– 15 pro
16) Diskuze
– V současné době město stojí odvoz bioodpadu cca 400 tis. ročně
– Penny ustoupilo od výstavby nájemních obchodních jednotek

08/2019| Závěry zjišťovacího řízení posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina posoudil v rámci zjišťovacího řízení možnost vlivu záměru výstavby Penny marketu a nájemních jednotek na životní prostředí. Na základě dostupných dokumentů, připomínek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti úředníci dospěli k závěru, že nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž by měl být celý záměr posuzován podle zákona o EIA.
Pro občany Počátek to znamená, že se stavba zpozdí, ale zároveň lze očekávat, že investor vyřeší zásadní problémy záměru, jako například absenci posouzení vlivu poměrně velkého odběru provozu z počáteckého vodovodu na dostupnost vody.

07/2019| Výstavba Penny marketu a nájemních jednotek
Na konci července jsme podali vyjádření k oznámení o záměru výstavby Penny na okraji Počátek v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) na krajský úřad. Připomínek máme několik. Jedná se nám o nesoulad záměru s územním plánem města, ohrožení centra města a také plánované kácení cca 30 stromů. Jakmile se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat.

06/2019| Lípy na Moravském náměstí
Prověřujeme postup úřední postup při nařízení kácení lip na Moravském náměstí. Jedna z lip byla zřejmě opravdu v havarijním stavu, nicméně v tomto případě nešlo o bezprostřední ohrožení života nebo majetku a orgán ochrany přírody by měl postupovat podle předpisů.

06/2019| Zasedání zastupitelstva
Něco málo, co si pamatuji z posledního zastupitelstva:
1) Na první bod (informace z Kontrolního výboru) jsem bohužel chyběl, možná někdo doplní za mě. 
2) Aleš Povolný podal návrh na usnesení, které připravil Lukáš Janko, ale kvůli nemoci nemohl podání zajistit osobně. Návrh se týká toho, že by pan starosta na začátku každého zastupitelstva informoval kolegy i přítomnou veřejnost o aktualitách. Debata se bohužel zasekla na tom, že nebylo přesně nadefinováno o jaké informace se má jednat. Nicméně, i po tom co p. Povolný osvětlil, že se jedná o informace, které se nedostanou do usnesení, tedy například průběh investičních akcí (rekonstrukce ulic) nebo nové nabídky investorů k rozvoji města. Návrh tedy zastupitelé za Společně pro Počátky podají znovu na dalším zastupitelstvu s lépe určeným okruhem infromací. 
Téma nedostatečného toku informací mezi vedením města a občany se nesl celým zasedáním. 
3) Aleš Povolný dále podal návrh (opět z pera Lukáše Janka) na zřízení pracovní skupiny řešící možnosti optimalizace fungování VTS. O tomto záměru se diskutuje už hodně dlouho a opět vzbudil patřičné emoce. Cílem pracovní skupiny není rozdělit organizaci, ale zjistit, jaká forma fungování by byla nejefektivnější. Cílem je posbírat podklady, případně zadat analýzu odborníkům. Nakonec bylo toto usnesení přijato a každé uskupení má navrhnout Radě 3 kandidáty do této skupiny. Pokud by měl někdo zájem, dejte vědět. 
4) Paní zastupitelka Koronczi informovala kolegy o postupu přípravy podkladů pro zařízení dětského hřiště za sokolovnou. Podklady jsou připravené, prvky hřiště jsou vybrány. Počká se do podzima na vypsání dotace, která by umožnila instalaci všech vybraných prvků. Pokud by dotace nevyšla, budou instalovány jen některé prvky z rozpočtu města. Existuje také možnost financování některých prvků z darů švýcarského partnerského města. 
5) H. Koronczi dále informovala o možnosti zřízení parkurového hřiště z dotačního titulu. Umístěno by bylo mezi sídlištěm a autoservisem p. Povolného. O dotaci je potřeba ještě zjistit podrobnější informace a přednést je zastupitelstvu. 
10) Zastupitelstvo města schválilo nabytí domu na Moravě, který brání rozšíření ulice ve velmi úzkém místě. Majitelka domu nakonec nabídla cenu 280 tis., se kterou zastupitelstvo souhlasilo. Odkup domu zajistí rozšíření ulice. Ptal jsem se jesti mají zastupitelé představu, kolik bude stát demolice a uložení odpadu. Demolici prý zajistí firma zajišťující rekostrukci ulice a odpad bude uložen na městských pozemcích. Pan doktor Heřmánek mě ujistil, že demolice zpravidla stojí 100 tis. a stejně tolik umístění odpadu. 
11)-13) Z dotací Ministerstva kultury bude restaurován průjezd v domě u Šimánků (naproti kinu) a dále kamenné prvky na jižní stěně kostel sv. J. Křtitele. 
15) Další zasedání by mělo být 24. 9. 2019, ale je možné, že dojde k posunu na dřívější termín. 
V diskuzi se otevřelo téma pokácených lip na Moravském náměstí a obecně situace kolem vlekoucí se rekonstrukce, která měla být právě ke konci měsíce ukončena. Hlavním požadavkem ze strany občanů je větší informovanost. Informace se k lidem dostávají pokoutně, kde se co špitne. Podle mě ještě zásadnějším problémem je, že se informace neodstanou ani k zastupitelům, kteří by ve svých bublinách mohli působit jako prostředníci. Z hlediska rekonstrukce na Moravě se radní neobávají vícenákladů, prý se fakturuje na základě provedených úkonů. Situaci ztěžuje nutnost koordinace s dalšími subjekty (plynaři, elektrika…). 
Nevím, kde to krátit a to jsem určitě na něco zapomněl. Ptejte se. Myslím, že by vložený ještě jeden bod, to poznáme z výpisu usnesení ve Zpravodaji. Michal Kešner